Editura Biscara

Politica de protecţie date cu caracter personal

Generalități:

 • Website-ul editurabiscara.ro,  denumit în continuare “editurabiscara.ro”, este deţinut şi administrat de S.C. BISCARA CONSULTING S.R.L., având următoarele date de identificare: C.U.I. 16795868, Nr. de Înregistrare la Registrul Comerţului: J40/15546/2004.
 • editurabiscara.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul site-ului propriu, precum şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

1. Definiţii

 • Prestatorul de servicii – Editura Biscara – își desfășoară activitatea în cadrul S.C. BISCARA CONSULTING S.R.L., având următoarele date de identificare: CUI 16795868, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/15546/2004 şi cu sediul în Aleea Fuiorului nr.7, Bl.H17, Sc.B, Ap.36, Sector 3, București, telefon: 0744373840. Editura Biscara a fost înregistrată de Biblioteca Națională a României – Centrul Național ISBN (www.bibnat.ro, tel: 021 311 26 35, e-mail: isbn@bibnat.ro) la data de 17.10.2019 (vezi Adresa nr. 1035).
 • Utilizatorul – orice persoană care vizitează site-ul editurabiscara.ro
 • Clientul – persoană fizică / persoană juridică care încheie un Contract de editare carte în format tipărit sau în format electronic, dar și orice persoană fizică/persoană juridică ce achiziționează cărți în format electronic prin intermediul Magazinului virtual al Editurii Biscara.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
 1. nume, prenume (*, **)
 2. semnătura (*)
 3. număr de telefon personal (*)
 4. adresă de email (*, **)
 5. adresa de domiciliu/reședință (**)
 6. serie și număr CI/BI (*, **)
 7. CNP (*, **)
 8. imagine foto/video (*)
 9. voce (*)
 10. cont bancar (*, **)
 11. ID-ul calculatorului personal (**).
 • Scopul și bază legală a prelucrărilor

Editura Biscara prelucrează datele personale ale persoanele fizice în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator pentru derularea următoarelor activități:

încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii cu autorii cărților pe care le editează, le promovează în cadrul evenimentelor cu participare publică sau prin înregistrări video și le comercializează prin intermediul Magazinului virtual de pe site-ul editurii – în această categorie intră datele personale marcate anterior cu *

-participarea scriitorilor la concursurile literare organizate de Editură – în această categorie intră datele personale marcate anterior cu *

-comercializare cărți în format electronic pentru terțe persoane fizice în baza unei comenzi electonice și a unei facturi în format electronic, pe baza căreia se face o plata prin transfer bancar – în această categorie intră datele personale marcate anterior cu **

-la vizitarea site-ului editurabiscara.ro, pentru a procesa comentariile plasate pe site de Utilizatori, pentru a răspunde întrebărilor Utilizatorilor transmise prin intermediul site-ului și de a le furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea și serviciile Editurii Biscara

-la transmiterea de e-mailuri care anunță informații despre evenimente ce urmează a fi organizate de Editura Biscara, au fost organizate de Editura Biscara sau la care Editura Biscara a participat sau va participa (e-mailurile nu au scop comercial, ci doar informativ, editura intrând în posesia e-mailurilor din corespondența cu terții, din accesarea site-urilor/blogurilor/paginilor de Facebook și altor surse/platforme de social media).

 • Temeiul legal al prelucrării datelor
 1. Datele cu caracter personal ale clienţilor Editurii Biscara (autorii cărților editate, terțe persoane care participă la evenimente de lansare cărți, utilizatorii site-ului, cumpărătorii cărților prin intermediul Magazinului virutal, participanții la concursurile literare organizate de Editură) sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Editura Biscara), conform articolului 6 alin. 1 litera b) din GDPR.
 2. Pentru categorii speciale de date cu caracter personal (date biometrice), respectiv pentru date personale necesare serviciilor, prin semnarea Contractului de servicii de editare cu Editura Biscara de către autorii cărților, se consideră că s-a solicitat consimțământul autorilor în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR și că autorii și-au dat acest consimțământ de prelucrare date cu caracter personal.
 3. În cazul terțelor persoane care participă la evenimente de promovare, se consideră că acestea își dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor biometrice în momentul fotografierii și/sau filmării video.
 4. Utilizatorii site-ului și cumpărătorii cărților își dau consimțământul pentru aplicarea prezentei Politici de prelucrarea datelor cu caracter personal prin bifarea unui răspuns pozitiv la această întrebare, afișată pe site-ul Editurii Biscara.
 5. În cazul participanților la concursurile organizate de Editura Biscara, se consideră că aceștia și-au dat consimțământul prelucrării datelor personale odată cu transmiterea informațiilor pentru concursuri (Regulamentele concursurilor specifică obligativitatea consultării acestei Politici).
 6. Dacă terții destinatari ai mesajelor informative, transmise prin mail, referitoare la evenimente organizate de Editura Biscara sau la care Editura Biscara a participat/va participa (e-mail-uri care nu au scop comercial și nu impactează destinatarii) nu solicită să nu mai primească e-mail după prima corespondență/primul mesaj trimis de  Editura Biscara, se consideră că și-au exprimat acordul pentru a primi în continuare corespondența. Terții destinatari ce nu mai sunt interesați să primească ulterior mesaje trebuie să solicite acest fapt printr-un e-mail intitulat UNSUBSCRIBE/DEZABONARE la adresa office@editurabiscara.ro, caz în care nu vor mai fi trimise astfel de mesaje, iar adresele de e-mail ale solicitanților respectivi vor fi eliminate automat din baza de date a editurii.
 • Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de Editura Biscara sunt destinate utilizării de către operator (Editura Biscara) şi sunt comunicate următorilor destinatari, după caz:

 1. Către utilizatorii site-ului – vizitatori și cumpărători ai cărților editate prin Magazinul virtual (nume și prenume autori, date biometrice – foto și video – ale autorilor și altor persoane, din eventuale evenimente de promovare a cărților editate) ; se consideră că autorii și alți participanți la evenimente, în momentul fotografierii și/sau filmării video, și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ; orice publicare a acestor date înafara site-ului este interzisă, dar, dacă se întamplă, efectele care decurg din această acțiune sunt responsabilitatea utilizatorilor site-ului și terților, Editura Biscara neasumându-și nici o răspundere.
 2. Către partenerii operatorului, în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului (nume şi prenume autori, date biometrice autori, date biometrice – foto și video – ale autorilor, voce autori, email și/sau număr de telefon personal al autorilor) ; orice astfel de prelucrare de date este agreată de către autori odată cu semnarea Contractului de editare ; partenerii operatorului își asumă respectarea cerințelor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, făcând parte exclusiv din instituții recunoscute ale administrației locale (Muzee, Biblioteci etc.).
 3. Către Banca operatorului, care este împuternicită contractual să facă tranzacții bancare între terțe persoane fizice și operator (nume și prenume, adresa, email, CI/BI, CNP, cont bancar – toate ale cumpărătorilor cărților editate de operator și disponibile în Magazinul virtual) ; Banca operatorului, în calitate de împuternicit, este obligată să respecte efectele care decurg din înregistrarea datelor cu caracter personal ale clienților operatorului și își asumă protecția lor.
 4. Către furnizorul de webhosting, în cadrul activității de găzduire site și operare Magazin virtual, pentru  date ale cumpărătorilor de cărți prin Magazin virtual/ ale terțelor persoane fizice care accesează site-ul și doresc să comenteze articolele publicate pe site (nume și prenume, adresa, email, CI/BI, CNP, ID-ul calculatorului personal) ; furnizorul de webhosting, în calitate de persoană împuternicită de operator, își asumă respectarea tuturor cerințelor legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal – prin măsuri tehnice, expuse inclusiv în Politica de cookie-uri.
 5. Către autorităţi  (ex: ANSPDCP sau ANAF) în cadrul activității de investigare/control (oricare dintre datele enumerate).
 6. Către terțe persoane (critici literari – parteneri ai Editurii Biscara), în cazul participanților la concursurile literare organizate de Editura Biscara.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 • Perioada de stocare a datelor personale

Datele personale ale clienţilor (autori/cumpărători ai cărţilor) sunt stocate pe perioada necesară derulării contractelor de prestări servicii şi după finalizarea contractului, atâta timp cât este necesar conform cerinţelor legale de arhivare a înregistrărilor financiar-contabile (vezi OMFP  nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile şi Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare). Pentru celelalte categorii de persoane vizate, datele cu caracter personal sunt stocate pe toată durata de viață a Editurii Biscara, respectiv pe toată perioada de postare a informațiilor de tip fotografii/filme video pe site-ul editurii, până când persoanele vizate transmit, eventual, o cerere de ştergere sau restricţionare a datelor la adresa de e-mail office@editurabiscara.ro, cu excepția situațiilor în care aceste date sunt necesare scopurilor pentru care au fost prelucrate conform celor menționate la paragraful Temeiul legal al prelucrării datelor.

 • Drepturile clienţilor (autori și cumpărători ai cărților), dar și utilizatori ai site-ului ori persoane care au fost folografiate/filmate în cadrul evenimentelor de promovare a cărților) și modul de exercitare al acestora 
 1. Conform prevederilor legale aplicabile, toți aceștia beneficiază de
 • dreptul la informare: permite accesul la informații concrete vis-a-vis de ce date cu caracter personal sunt colectate și cum sunt acestea prelucrate de Editura Biscara, astfel încât existe garanția respectării cerințelor legale în vigoare (GDPR)
 • dreptul de acces: permite obținerea confirmării că datele cu caracter personal sunt prelucrate de Editura Biscara și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare: permite rectificarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;
 • dreptul la ştergerea datelor: permite ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau la solicitarea printr-un mail cu tilul UNSUBSCRIBE/DEZABONARE trimis la adresa office@editurabiscara.ro);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării: permite restricționarea procesării datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care permite Editurii Biscara să verifice o astfel de exactitate);
 • dreptul la portabilitatea datelor: permite primirea datele personale  furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau transmiterea acestor date unui alt operator de date, la cerere;
 • dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat: permite opoziția la prelucrarea în continuare a datelor  personale în condițiile și limitele stabilite de lege.

2. Pentru informaƫii referitoare la exercitarea drepturilor,  îi rugăm să trimită un e-mail la adresa office@editurabiscara.ro, în atenƫia Madeleine Dina, Administratorul companiei şi responsabil cu protecƫia datelor cu caracter personal.

 • Securitate

Editura Biscara și furnizorii săi de servicii au luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor ce pot apărea prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii datelor personale, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul la acestea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea lor.

Toți cei ai căror date personale sunt prelucrate de Editura Biscara vor fi notificați cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări (dar nu mai târziu de 72 de ore), cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Editura  Biscara va răspunde cu promptitudine la solicitările tuturor referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 • Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
 1. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) literă (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, clienţii au dreptul de a-şi retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, clienţii pot modifica sau elimina consimțământul în orice moment și echipa Editurii Biscara va acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
 2. Eventuale reclamații referitoare la GDPR puteți trimite la adresa de mail office@editurabiscara.ro, dar şi către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal :

Website: http://www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Phone: +40 21 252 5599

Politica de cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de BISCARA CONSULTING S.R.L. cu sediul social în București, Aleea Fuiorului nr.7, Sector 3 (denumite în continuare „site-uri web”).

Ce sunt Cookie-urile?

„Cookie”-ul („browser cookie” sau „HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. „Cookie”-ul este instalat prin solicitarea transmisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului).

Utilizarea cookie-urilor

Aceste fișiere permit recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce tipuri de cookie-uri folosim noi?

Utilizăm două tipuri de „cookie-uri” – „sesiune” și „fix”. Primele sunt fișiere temporare care rămân în terminalul unui utilizator până când se deconectează de pe un site web sau închide o aplicație (un browser web). Fișierele „fixe” rămân pe terminalul unui utilizator pentru timpul definit în parametrii cookie sau până când sunt șterși manual de către utilizator. „Cookie-urile” folosite de partenerii unui operator de site web, incluzând, fără limitare, utilizatorii site-ului, se supun propriilor politici de confidențialitate.

Cookie-urile înregistrează sau/și conțin date personale?

Datele personale colectate prin utilizarea „Cookie”-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate astfel încât persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează „Cookie”-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. Totuși, setările pot fi schimbate de dvs. astfel încât instalarea automată a „Cookie”-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a „Cookie”-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web. Vă informăm că limitarea folosirii „Cookie”-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului